Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku w sprawie jakości wody dla miejscowości Wola Przemykowska, wydany w dniu 25.02.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w dniu 25 lutego br. w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności umiejscowionym w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Przemykowskiej, zasilanym z wodociągu publicznego Wietrzychowice, stwierdzono, że jakość wody w zakresie ocenianego, wcześniej zakwestionowanego parametru fizykochemicznego - mętności, spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.).

Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody dystrybuowanej przez wodociąg publiczny Wietrzychowice w miejscowości Wola Przemykowska, tym też w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Przemykowskiej.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku w sprawie jakości wody dla miejscowości Wola Przemykowska, wydany w dniu 24.02.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pochodzącej z wodociągu publicznego Wietrzychowice, dla miejscowości Wola Przemykowska, pobranej w punkcie czerpalnym - kran w domu prywatnym, oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Przemykowskiej (kran w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym) i zasilanych z wodociągu publicznego Wietrzychowice, stwierdzono, że jakość wody w zakresie ocenianego, wcześniej zakwestionowanego parametru fizykochemicznego - mętności, spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.).

Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody dystrybuowanej przez wodociąg publiczny Wietrzychowice w miejscowości Wola Przemykowska.

W związku z przekroczeniem normatywnej wartości mętności w punkcie poboru wody: Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Przemykowskiej - punkt poboru: kran w kuchni, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podtrzymuje swoją decyzję o dopuszczeniu używania wody do spożycia przez ludzi w ww. Szkole Podstawowej pod warunkiem jej uprzedniego przegotowania aż do uzyskania pozytywnego wyniku badania wody pobranej w punkcie: kran w kuchni

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

·       bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

·       lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

·       bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

·       lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 21 lutego 2020 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Wietrzychowice, zaopatrującego miejscowość Wola Przemykowska w gminie Szczurowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Wietrzychowice, zaopatrującego mieszkańców miejscowości Wola Przemykowska w gminie Szczurowa, stwierdzono wzrost mętności wody, której oznaczona wartość wyniosła 1,9 NTU. Zalecana wartość tego parametru jest określona jako nieprzekraczająca 1,0 NTU i przywołana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.). Pozostałe z ocenianych parametrów jakościowych wody, w szczególności parametry mikrobiologiczne takie jak: bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki oraz liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h, nie przekraczały wartości normatywnych. Mając na uwadze powyższe okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zobowiązał administratora wodociągu do podjęcia stosownych działań naprawczych, których skuteczność należy zweryfikować badaniami wykluczającymi ponadnormatywną wartość mętności wody.

W związku z zaistniałą sytuacją, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w obiektach położonych w miejscowości Wola Przemykowska, zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Wietrzychowice. Z uwagi na możliwość zanieczyszczenia bakteryjnego wody zaleca się, aby woda przeznaczona do spożycia była gotowana przed spożyciem, a następnie pozostawiona do wystygnięcia (bez gwałtownego schładzania). Woda po przegotowaniu może być przeznaczona do:

- celów spożywczych,

- mycia zębów,

- mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców,

- kąpieli noworodków,

- mycia naczyń.

Nie wymaga gotowania woda wykorzystywana do innych celów, w tym do kąpieli, prania odzie­ży, spłukiwania toalet, utrzymywania czystości pomieszczeń.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 20 lutego 2020 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gminy Iwkowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gminy Iwkowa, pobranej w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności umiejscowionym w Publicznym Przedszkolu w Porąbce Iwkowskiej (kran za wodomierzem), zasilanym z wodociągu publicznego Gminy Iwkowa, stwierdzono, że jakość wody w zakresie ocenianego, wcześniej zakwestionowanego parametru mikrobiologicznego – ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72, nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.).

Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody dystrybuowanej przez wodociągu publiczny Gminy Iwkowa.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 13 lutego 2020 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gminy Iwkowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności umiejscowionych w Publicznym Przedszkolu w Porąbce Iwkowskiej, zasilanym z wodociągu publicznego Gminy Iwkowa, stwierdzono pogorszenie się parametrów mikrobiologicznych wody, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h, przekraczającej wartość 3000 jtk/1 ml. Zalecana ilość wskazanych wyżej mikroorganizmów, została określona na poziomie 200 [jtk/1 ml] w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.). Pozostałe z ocenianych parametrów jakościowych wody, w szczególności parametry mikrobiologiczne takie jak: bakterie grupy coli, Escherichia coli i enterokoki nie przekraczały wartości normatywnych. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia dla obszaru gminy Iwkowa, zasilanego z wodociągu publicznego o nazwie „wodociąg publiczny Gminy Iwkowa”.Dla wskazanego wyżej obszaru zaopatrzenia w wodę dopuszczalne jest wykorzystywanie wody do spożycia tylko i wyłącznie po przegotowaniu i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Nie ma żadnych przeciwwskazań do wykorzystywania wody surowej do celów sanitarnych, np. spłukiwania toalet.

W przedmiotowym rozstrzygnięciu administracyjnym zobowiązano administratora wodociągu do podjęcia działań naprawczych. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego, Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Sekretariat:
tel. (+48 14) 66-30-743
fax (+48 14) 68-63-310
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku