Główny Inspektorat Sanitarny przypomina zasady dotyczące opuszczania kwarantanny

Poniżej przedstawiamy informację opublikowaną na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie rodzajów i terminów obowiązywania kwarantanny oraz adresatów zapytań w sytuacji pojawienia się wątpliwości co do prawidłowości ustalenia dat kwarantanny, związanej z powrotem do kraju po 15 marca br. Uprzejmie przypominamy, że wątpliwości odnośnie terminu rozpoczęcia kwarantanny urzędowej (granicznej) należy zgłaszać do właściwych urzędów wojewódzkich.

Kwarantanna  – 14 dni

Kwarantanna nakładana jest na okres 14 dni. Decyzja o kwarantannie wynika z: a) tytułu przekroczenia granicy po 15 marca 2020 r. albo b) może być przekazana ustnie przez pracownika sanepidu.

a)W przypadku przekroczenia granicy – kwarantanna obowiązuje przez okres 14 dni licząc od dnia następnego po dniu przekroczenia granicy. O jej rozpoczęciu i zakończeniu informuje Straż Graniczna w momencie przekroczenia granicy. Dane osób przekraczających granicę trafiają do systemu, który prowadzi wojewoda.

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości dotyczących dat kwarantanny związanej z powrotem do kraju po 15 marca, należy kontaktować się z urzędem wojewódzkim.

b)W przypadku kwarantanny nakładanej przez sanepid – o jej nałożeniu informuje, również telefonicznie, pracownik sanepidu. Podczas informacji o nałożeniu kwarantanny pracownik sanepidu informuje o dacie jej zakończenia.

Po dacie zakończenia kwarantanny, w przypadku braku objawów COVID-19, obywatel automatycznie może wrócić do pracy. Nie jest wymagane dodatkowe zaświadczenie od sanepidu.

Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/glowny-inspektorat-sanitarny-przypomina-zasady-dotyczace-opuszczania-kwarantanny/

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 27 marca 2020 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Iwkowa-Wojakowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pochodzącej z wodociągu publicznego Iwkowa-Wojakowa, pobranej w punkcie czerpalnym na Stacji Uzdatniania Wody w Wojakowej [punkt poboru: kran w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym] stwierdzono, że jakość wody w zakresie parametru mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h nie spełnia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia dla obszaru gminy Iwkowa, zasilanego z wodociągu publicznego o nazwie „wodociąg publiczny Iwkowa - Wojakowa”.Dla wskazanego wyżej obszaru zaopatrzenia w wodę  dopuszczalne jest wykorzystywanie wody do spożycia tylko i wyłącznie po przegotowaniu i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Nie ma żadnych przeciwwskazań do wykorzystywania wody surowej do celów sanitarnych, np. spłukiwania toalet.

W przedmiotowym rozstrzygnięciu administracyjnym zobowiązano administratora wodociągu do podjęcia działań naprawczych. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego, Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach